Karriärvägar och möjligheter

Naturbruksutbildningen ger stora möjligheter till arbete direkt efter studenten. MEN – Naturbruksprogrammet är mer än ett rent yrkesprogram och erbjuder en mängd olika karriärvägar. Det gröna arbetslivet efterfrågar högskoleutbildade människor med praktisk erfarenhet, här utgör naturbruksprogrammet en viktig bas. Många naturbruksgymnasier erbjuder sina elever, förutom den praktiska yrkesutbildningen, möjlighet till naturvetenskaplig och/eller samhällsvetenskaplig högskolebehörighet. Med det menas att många gymnasieelever väljer kurser för att nå särskild behörighet för olika högskoleutbildningar.

Forskning och utbildning vid SLU


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, forskar och utbildar om mat, rent vatten, material och energi, men också om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer. SLU är i världseliten i olika rankningar.
SLU är ett vidsträckt universitet och finns i Umeå, Uppsala/Ultuna och Alnarp. Universitetet har i dagsläget 23 utbildningar på grundnivå, såväl kandidatutbildningar som längre yrkesutbildningar, t.ex. agronom med olika inriktningar, landskapsarkitekt, jägmästare, veterinär m.fl.

Läs mer på SLU:s hemsida

Jobba grönt


Jobba grönt vill inspirera till jobb och utbildning inom det som kallas det gröna näringslivet. Med det gröna näringslivet menas all den näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Här hittar du såväl information som inspiration om olika yrken och karriärvägar!

Läs mer på hemsidan för Jobba Grönt