Naturbruksskolornas förening
är en intresseförening som arbetar för de medlemsskolor som erbjuder utbildning inom Naturbruk på gymnasienivå.

Vill du, att din skola skall bli medlem, läs NF:s Brev till presumtiva medlemmar 2024!

Du som är ny rektor vid en medlemsskola: Läs NF:s Brev till nya rektorer 2024!

 

Här nedanför kan du läsa föreningens stadgar.

 
Stadgar för Naturbruksskolornas förening, NF

Reviderade stadgar för Naturbruksskolornas Förening, enhälligt beslutade vid extra årsmöte 2022-12-15.

Vid internationella kontakter används namnet Swedish Association of Agriculture Colleges, SAAC.

§ 1 Syfte

Föreningens syfte är att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt.

Föreningen skall fullgöra detta bl. a. genom att:

 • Företräda skolorna i kontakter med myndígheter, näringar och högskolor/universitet, särskilt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
 • Samordna och förmedla internationella kontakter.
 • Samordna och genomföra insatser för marknadsföring av naturbruksskolornas utbildningar.
 • Främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik.
 • Garantera att samråd mellan naturbruksskolorna på nationell nivå genomförs årligen.

§ 2 Medlemmar

Naturbruksskolornas förening utgörs av naturbruksgymnasier som genomför naturbruksprogrammet. För medlemskap krävs att skolorna har tillgång till ändamålsenliga resurser som, tillsammans med dokumenterad näringslivssamverkan, borgar för en god kvalitet. För medlemskap krävs att man genomfört naturbruksprogrammet under minst tre läsår samt erlagt medlemsavgift i tid.

I föreningen företräds medlemsskolorna av rektor eller motsvarande.

Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse. Utträde skall anmälas före september månads utgång för att gälla från och med nästkommande årsskifte.

§ 3 Styrelse

Föreningen leds av en styrelse med sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen ska representera hela landet och olika inriktningar inom naturbruket. Valbara till styrelsen är personer med befogenhet att företräda medlemsskolorna. Företrädare för andra 
intressenter än skolor kan adjungeras till styrelsen. Mandatperioden för ordföranden är ett år och för styrelsens övriga ledamöter två år.

Styrelsen har ansvar för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 5 Årsmöte

Föreningens verksamhet och ekonomi redovisas vid årsmöte som skall hållas före april månads utgång. Kallelse skall utgå senast fyra veckor före årsmötet.

Varje ansluten skola har en röst vid årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Anmälan av kallelse
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om medlemsavgift
 • Budget och verksamhetsplan
 • Val av ordförande i föreningen, övriga styrelseledamöter, valberedning, revisorer och ev. övriga befattningshavare inom föreningen.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 7 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid ett årsmöte eller genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 8 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fem dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom fem dagar efter beslutet.

§ 9 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom enhälligt beslut vid ett årsmöte eller genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten. Eventuellt överskott skall disponeras till verksamhet med liknande syfte..

Här kan du ladda ner stadgarna för utskrift:

Stadgar Naturbruksskolornas Förening, NF

NF-logga.png

NF-logga-liggande.png

Nf-logga.jpg

NF-logga-liggande.jpg

grafiskmanual.NF2020v1