Naturbruksskolornas Förening och Hushållningssällskapet drev 2016 – 2023 ett samverkansprojekt där man arbetade med informations- och marknadsföringsinsatser för att öka antalet sökande ungdomar till Sveriges naturbruksgymnasier. Stort fokus låg på integration och att öka andelen ungdomar med utländsk bakgrund på utbildningarna. Projektstöd för att driva projektet beviljades av Jordbruksverket.

 

Slutredovisning av projektet

Här hittar du delar av projektets slutredovisning till Jordbruksverket. I filen finns diverse tips inför fortsatt arbete _Attraktionskraft NB projekt 2016-2023

På sidan https://www.naturbruk.se/ny-i-sverige/  vänder vi oss mer direkt till målgruppen med information om naturbruksutbildningar och arbeten i de gröna näringarna.

 

På Skolverkets Utbildningsguide finns information om naturbruksutbildningar, jobb och karriärvägar på sex språk, se https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/naturbruksprogrammet

 

Grafiskt material som togs fram i attraktionskraftsprojektets integrationsdel (med logotype Attraktionskraft Naturbruk): 

Affischer

Affisch – Naturbruksprogrammet – (A3)

Affisch – Rekrytering av ambassadörer (A3)

Affisch – Jobb efter studenten (A3)

Affisch – Plugga vidare efter studenten (A3)

Affisch – För föräldrar (A3)

Flyers

Flyer – Jobb efter studenten (A5)

Flyer – För föräldrar (A5)

Folder /broschyr

3-viks-blad – Naturbruksprogrammet (A4)

 

En rapport togs fram inom Landsbygdsnätverket år 2022, bland annat i samverkan med Attraktionskraftsprojektet: 

Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna. Erfarenheter och metodutveckling. Jan Andersson, Maria Elinder och Jan Runfors. Rapport Vägar till utbildning och arbete

 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration på landsbygden, i dialog med Naturbruksskolornas Förening, presenterade vid skolledarnas Rikskonferens Naturbruk 2018 bl.a. enkätsvar från skolorna rörande möjligheter att genomföra aktiviteter och utbildningar för nyanlända och asylsökande, se  bildspel

 

En rapport 2016 från Landsbygdsnätverket föregick själva projektansökan:

Naturbruksskolorna och integration. Hur kan fler utrikesfödda få utbildning eller praktik med sikte på varaktiga jobb? Resultat av enkät och djupintervjuer. Ulla Nilsson 2016.

Rapporten finns här

 

Eu-logga

 

 

 

 

 

 

 

Initialt pressmeddelande

 

Projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” ska öka antalet sökande ungdomar och främja integration

 

logga_an_rosa

Naturbruksskolornas Förening och Hushållningssällskapet har ansökt om och fått beviljat projektstöd av Jordbruksverket för ett samverkansprojekt – med syfte att öka attraktionskraften till landets naturbruksutbildningar.

”Vi är jätteglada för det här stödet”, berättar Maria Elinder, projektledare vid Naturbruksskolornas Förening. ”Det innebär att vi, tillsammans med Hushållningssällskapet, under en 16-månadersperiod kan arbeta på ett helt annat sätt än tidigare med att lyfta naturbruksprogrammet i Sverige och locka fler ungdomar att söka till naturbruksgymnasierna. Vi kommer speciellt synliggöra naturbruksprogrammets möjligheter för ungdomar med utländsk bakgrund, och deras föräldrar”.

Naturbruksprogrammet har fokus på hållbar utveckling med utbildningar inom lantbruk, trädgård, skogsbruk, naturturism, hästhållning och djurvård. Eleverna får en yrkesexamen och grundläggande behörighet till högskolan. Många skolor erbjuder även kurser som ger särskild behörighet för olika högskolestudier.

”Läser man detta gymnasieprogram står alla dörrar öppna till framtiden”, säger Annie Hedberg, projektledare för ”Attraktionskraft Naturbruk”. ”Vi har ungdomar som jobbar med allt möjligt efter sina studier eller pluggare vidare på högskola, man kan faktiskt bli precis vad man vill – även läkare. Detta behöver vi kommunicera mycket tydligare till våra unga och öka intresset vilket detta stöd möjliggör på ett helt annat sätt. Jag brukar enkelt säga att vi utbildar morgondagens matproducenter, vilket är sant – och äta vill vi ju alla”, menar hon.

Förbundsdirektör för Hushållningssällskapen, Jesper Broberg, uttrycker också sin glädje över beslutet. ”Vi är huvudman för flera naturbruksgymnasier där vi redan arbetar med integrationsfrågor, och det här stödet ger oss ännu fler möjligheter att nå ut till nya grupper av ungdomar. Vi är i stort behov av att fylla på med kompetens inom det gröna näringslivet, såväl på landet som i staden. Genom att öka intresset för naturbruksutbildningarna säkerställer vi både branschens behov av arbetskraft, och att våra ungdomar får jobb efter avslutad utbildning”, fortsätter Jesper Broberg.

Projekt ”Attraktionskraft Naturbruk”  löper över en 16-månadersperiod där olika kommunikations-insatser ska genomföras genom olika aktiviteter som gymnasie- och branschmässor, ökad kontakt med invandrarorganisationer, integrationsambassadörer mot riktad målgrupp, samt söka skapa konsortieavtal med branschorganisationer för långsiktiga samarbeten.

Kontaktpersoner:

Maria Elinder, projektledare Naturbruksskolornas Förening, 070 – 56 87 318
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund, 070-229 98 78

 

Eu-logga