Naturbruksskolornas förening är en intresseförening som arbetar för de medlemsskolor som erbjuder utbildning inom Naturbruk på gymnasienivå och såsom vuxenutbildning.

I menyn till vänster kan du välja 

 • Årsmötesprotokoll
 • Yttranden från NF
 • Presentation av styrelsen
 • Styrelseprotokoll

Vill du, att din skola skall bli medlem, läs vårt Brev till presumtiva medlemmar 2023!

Ny rektor: Läs NF:s Brev till nya rektorer 2023!

Årsmötet hålles senast i april månad i anslutning till Rikskonferens Naturbruk

Ta gärna del av NF:s Nyhetsbrev!

Här nedanför kan du läsa föreningens stadgar.

NF-logga Stadgar för Naturbruksskolornas förening, NF

Vid internationella kontakter används namnet Swedish Association of Agriculture Colleges, SAAC.

§ 1 Syfte

Föreningens syfte är att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt.

Föreningen skall fullgöra detta bl. a. genom att:

 • Företräda skolorna i kontakter med myndígheter, näringar och högskolor, särskilt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och de lokala/regionala högskolorna.
 • Samordna och förmedla internationella kontakter.
 • Samordna och genomföra insatser för marknadsföring av naturbruksskolornas utbildningar.
 • Främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik.
 • Garantera att samråd mellan naturbruksskolorna på nationell nivå genomförs årligen.

§ 2 Medlemmar

Naturbruksskolornas förening utgörs av naturbruksgymnasier som genomför naturbruksprogrammet. För medlemskap krävs att skolorna har tillgång till ändamålsenliga resurser som, tillsammans med dokumenterad näringslivssamverkan, borgar för en god kvalitet. För medlemskap krävs att man genomfört naturbruksprogrammet under minst tre läsår samt erlagt medlemsavgift i tid.

I föreningen företräds medlemsskolorna av rektor eller motsvarande.

Andra intressenter än skolor inom området naturbruksutbildning kan antas som associerade medlemmar.

Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse. Utträde skall anmälas före september månads utgång för att gälla från och med nästkommande årsskifte.

§ 3 Styrelse

Föreningen leds av en styrelse med sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen ska representera hela landet och olika inriktningar inom naturbruket. Valbara till styrelsen är personer med befogenhet att företräda medlemsskolorna. Företrädare för andra
intressenter än skolor kan adjungeras till styrelsen. Mandatperioden för ordföranden är ett år och för styrelsens övriga ledamöter två år.

Styrelsen har ansvar för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 5 Årsmöte

Föreningens verksamhet och ekonomi redovisas vid årsmöte som skall hållas före april månads utgång. Kallelse skall utgå senast tre veckor före årsmötet.

Varje ansluten skola har en röst vid årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Anmälan av kallelse
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om medlemsavgift
 • Budget och verksamhetsplan
 • Val av ordförande i föreningen, övriga styrelseledamöter, valberedning, revisorer och ev. övriga befattningshavare inom föreningen.

§ 6 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid ett årsmöte eller genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 7 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom enhälligt beslut vid ett årsmöte eller genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten. Upplösningsbeslut skall åtföljas av beslut om hur ev. tillgångar skall fördelas.

Revidering av § 2-3 i stadgarna har antagits 2011-04-06.

 

Här kan du ladda ner stadgarna för utskrift:

Stadgar för Naturbruksskolornas förening

NF-logga för tryckning (eps)

Nf-logga för tryckning (pdf)

 Nf Logo ul